Kuvendi i Republikës së Kosovës

Prokurimi

Njoftime

e enjte,27 Maj, 2021

B05 Njoftim për kontratë - Salla Plenare - KU101 21 010 121

e enjte,27 Maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Raporte

e enjte,28 Shkurt, 2019

Planfikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2019

e martë,03 Mars, 2020

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2020

e mërkurë,20 Janar, 2021

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2021

e mërkurë,19 Janar, 2022

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2022

Kontrata

e enjte,30 Qershor, 2022

Servisimi i Laptopëve - 101-22-4768-2-4-7 (KU101 22 021 247)

Shërbimet e pastrimit, mirëmbajtjes teknike dhe shërbime të tjera mbështetëse në ndërtesën e Kuvendit të Republikës së Kosovës- 101-22-2541-2-3-5 (KU101 22 014 235)

Furnizimi me lule dhe mbjellja e tyre - 101-22-5869-1-4-7 (KU101 22 022 147)

Furnizimi me flamuj dhe material tjetër - 101-22-4231-1-2-1 (KU101 22 012 121)

Shërbimet e pastrimit dhe mirëmbajtja teknike në ndërtesen e Kuvendit të Republikës së Kosovës - 101-22-2033-2-4-7 (KU101 22 013 247)

Mirëmbajtja dhe riparimi i liftave - procedurë emergjente - 101-22-4046-2-3-5 (KU101 22 020 235)

Furnizimi me material higjienik preventues - 101-22-2111-1-2-1 (KU101 22 011 121)

Shërbime të pastrimit dhe mirëmbajtjes teknike në ndërtesën e Kuvendit të Republikës së Kosovës - 101-21-3423-2-2-5 (KU101 22 010 225)

Furnizimi me letër univerzale për kopje - 101-22-5405-1-3-5 (KU101 22 023 135)

Servisimi dhe mirëmbajtja e sistemit kabllor - 101-22-974-2-2-1 (KU101 22 006 221)

Furnizimi me orë dore për zyrtarët e Administratës së Kuvendit - 101-22-1709-1-4-7 (KU101 22 005 147)

Furnizimi me material higjienik preventues - 101-22-339-1-4-7 (KU101 22 003 147)

Shërbime të hotelerisë në Kuvendin e Republikës së Kosovës - 101-22-943-2-2-5 (KU101 22 001 225 )

Auditimi i PVF të ZKA - 101-22-3756-2-2-1 (KU101 22 004 221)

Shërbime për realizim profesional të fotografive (KU101 21 003 247)

Furnizimi me material harxhues preventues Lot 2 - Shërbime të dezinfektimit - 101-21-948-1-2-1 (KU101 21 005 121)

Sigurime shëndetësore për udhëtime zyrtare - 101-21-1368-2-3-6 (KU101 21 006 236)

Auditimi i raporteve vjetore financiare dhe atyre të deklarimit financiar të fushatës së subjekteve politike për vitin 2018, 2019 dhe 2020 - 101-21-2797-2-2-1 (KU101 21 011 221)

Shërbime të transkriptimit - (KU101 21 012 247)

Shtypja e Raportit Fund-Mandator për Legjislaturën VII - 101-21-4184-2-3-6 (KU101 21 014 236)

Furnizimi me dhurata me rastin e 1 Qershorit - Ditës së fëmijëve (KU101 21 015 147)

Furnizimi me material për mirëmbajtjen e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Furnizimi me material sanitarie – LOT 2 - 101-21-5705-1-2-1 (KU101 21 016 121)

Furnizimi me lule dhe bimë të tjera Lot-1 Furnizimi me lule për nevoja protokollare - 101-21-5202-1-2-1 (KU101 21 019 121)

Dizajnimi dhe shtypja e 13 fotografive, sigurimi i kornizave si dhe montimi i tyre në Kuvend (KU 101 21 021 147)

Furnizim emergjent me material higjienik preventues (KU101 21 022 147)

Shërbime të hotelerisë në Kuvendin e Republikës së Kosovës - 101-21-6680-2-2-5 (KU101 21 023 225)

Furnizimi me material higjienik preventues - 101-21-7651-1-3-6 (KU101 21 024 136)

Furnizimi me motor ventilimi - 101-21-8513-1-4-7 (KU101 21 025 147)

Shërbime të transkriptimit - KPSA - 101-21-8506-2-4-7 (KU101 21 026 247)

Materiale promovuese të Kuvendit me rastin e 20-vjetorit të themelimit - 101-21-9036-1-2-5 (KU101 21 027 125)

Shërbimet mbështetëse në ndërtesën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, (ANEKS KONTRATË) - 101-21-10156-2-2-5 (KU101 21 029 225)

Sigurimi i transportit për Programin “Punëtoritë për Demokraci” Ditët e hapura të Kuvendit dhe për nevoja të tjera Lot 1-Sigurimi i transportit brenda Kosovës - 101-21-7604-2-2-1 (KU101 21 020 221)

Sigurimi i transportit për Programin “Punëtoritë për Demokraci” Ditët e hapura të Kuvendit dhe për nevoja të tjera Lot 2-Sigurimi i transportit jashtë Kosovës (në vendet fqinje) - 101-21-7604-2-2-1 (KU101 21 020 221)

e martë,28 Qershor, 2022

Furnizimi me material shpenzues për nevoja të transportit - 101-21-4115-1-2-1 (KU101 21 002 121)