Kuvendi i Republikës së Kosovës

Analizat buxhetore dhe financiare

Lista e analizave:

Nr.

Tema

Viti

1

Analiza e projektligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2018

2019

2

Analiza e projektligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2019

2019

3

 

2019

4

 

2019

 

Vërejte: Personi/at e interesuar për të pasur qasje në hulumtimet legjislative dhe analizat buxhetore dhe financiare, kërkesën duhet ta paraqes ne pajtim me ligjin për qasje ne dokumente publike(LIGJI NR. 06/L-081), tek Drejtori i DHBA-se, ne email adresën: [email protected]