Skupština Republike Kosovo

ARHIVIRANI OGLASI

5 Korrik 2022

K O N K U R S - Za izbor pet (5) člana Komisije za državnu pomoć́

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština Republike Kosovo raspisuje:

K O N K U R S

Za izbor pet (5) člana Komisije za državnu pomoć́

 

Na osnovu Zakona br.05/L-100 o državnoj pomoći, članove Komisije za državnu pomoć, imenuje Skupština Republike Kosovo.

 

 

Zadaci i odgovornosti Komisije za državnu pomoć

 

Komisija za državnu pomoć odgovorna je za sledeće zadatke i odgovornosti:

 

 • Odlučuje o ovlašćenju državne pomoći;
 • Pruža pismene komentare za Nacrte zakona, koje organi za predlaganje ocene da nacrt zakona sadrža elemente državne pomoći;
 • Odlučuje o usaglašenosti državne pomoći;
 • Nalaže opoziv pomoći, u slučajevima kada se oceni da državna pomoć nije u skladu sa odredbama na snazi o državnoj pomoći;
 • Predlaže adekvatne mere, kako bi garantovali da je bilo koja postojeća šema pomoći, u skladu sa odredbama ovog Zakona;
 • Ovlašćuje saglasnost koja je uslovljena za državnu pomoć;
 • Komisija usvaja Poslovnik o radu, u kojem utvrđuje organizovanje, administrativne procedure za donošenje odluka, kao i neophodne mere za izbegavanje konflikta interesa;
 • Komisija,  svake godine do 30. Septembra usvaja Godišnji izveštaj o državnoj pomoći i dostavlja Skupštini Republike Kosovo;
 • Komisija obavlja i druge dužnosti i odgovornosti, utvrđene prema Zakonu o državnoj pomoći.

 

Mandat članova Komisije za državnu pomoć

 

Članovi Komisije za državnu pomoć, imenuju se mandatom od tri (3) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora za još jedan mandat. Članovi Komisije za državnu pomoć rade sa punim radnim vremenom, ne smeju da obavljaju javne funkcije i imenovane političke funkcije.

 

 

Kandidati za članove Komisije za državnu pomoć, dužni su da ispune sledeće uslove:

 

 • da su državljani Republike Kosovo;
 • da su diplomirali na ekonomskom ili pravnom fakultetu, ili drugim odgovarajućim oblastima, koje se vezuju sa oblasti državne pomoći;
 •  da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti pravosuđa, javnih finansija ili drugih oblasti, koje su u vezi državne pomoći;
 •  da nisu osuđivani pravosnažnom sudskom odlukom, zatvorom duže od šest (6) meseci;
 • da su sposobni za obavljanje dužnosti na nepristrasan, odgovoran, odlučan i savestan način.

 

Aplikaciji priložiti sledeće prateće dokumente:

 

• Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;

• Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi;

• motivaciono pismo;

• CV;

• Dokaz o radnom iskustvu;

• Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

 

 

PROCEDURA KONKURISANJA

 

Aplikacije moraju biti dostavljene najkasnije do 19.07.2022. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije dostaviti lično ili poštom na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova (Ul. "Majke Tereze" b.b., Direkcija personala, kancelarija N-217).

 

 

Aplikacije se mogu preuzeti na mestima:

 

Štampana forma: Na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosovo, Priština, Ul. „Majke Tereze" b.b. ili

Elektronska forma: stranica interneta Skupštine Republike Kosovo - www.assembly-kosova.org

 

Dopunske informacije možete dobiti svakog radnog dana do 16:00. časova na telefonske brojeve: (0) 38 211-182, 211-181 i 044 567-041.

 

Zahtev se mora podneti zajedno sa potrebnim dokumentima.

Korišćenje pogrešne aplikacije i nepotpune sa traženim podacima i sa podacima dostavljenim sa zakašnjenjem, smatra se nevažećim.

23 Qershor 2022

K O N K U R S - Za izbor 1 (jednog) člana u Sudskom savetu Kosova

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština Republike Kosovo ponovo objavljuje:

 

K O N K U R S

Za izbor 1 (jednog) člana u Sudskom savetu Kosova

 

U skladu sa članom 10. Zakona br. 06/L-055 o Sudskom savetu Republike Kosovo i u cilju ispunjenja ustavne i zakonske obaveze za izbor članova Sudskog saveta Republike Kosovo,

 

Skupština ponovo objavljuje konkurs za popunjavanje radnog mesta:

 

1. (jedan) član Sudskog saveta, kako je definisano članom 108. stav 6. tačka 4. Ustava Republike Kosovo.

 

Kandidat za člana Sudskog saveta Republike Kosovo, pored uslova utvrđenih Ustavom i zakonom o Sudskom savetu, treba da ispunjava i sledeće uslove:

 1. Kandidat koji ne obavlja funkciju sudije, treba imati najmanje 5. (pet) godina radnog iskustva u struci i mora imati znanje o funkcionisanju pravosudnog sistema Republike Kosovo;
 2. Treba imati visoki moralni integritet;
 3. Da nije osuđivan za krivično delo na Kosovu;
 4. Da nije obavljao nikakvu političku funkciju u poslednje 3. (tri) godine; (za kandidate koji ne obavljaju funkciju sudije).

 

Uz prijavu moraju biti priložena sledeća prateća dokumenta:

 • Autobiografija  (Curriculum vitae);
 • Dokaz o školskoj i stručnoj spremi (za kandidate koji ne obavljaju funkciju advokata ili sudije);
 • Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Dokaz da nije osuđivan za krivično delo.

 

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 12. jul 2022. godine u 16.00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikaciju možete uzeti u:

 

Štampanoj  formi: na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosovo, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskoj formi: internet–stranica Skupštine Republike Kosovo - www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  do 16.00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz zahtevana dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

1 Qershor 2022

K O N K U R S - Za izbor jednog (1) člana Borda za žalbe medija

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština  Republike Kosova ponovo raspisuje:

 

K O N K U R S

Za izbor jednog (1) člana Borda za žalbe medija    

 

 

Odgovornosti i nadležnosti

 

Bord razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

 

 • Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;
 • Postavljanje ili izmenu uslova dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na određivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;
 • Izricanje sankcija i  slično, na  osnovu pod zakonskih akata.
 • Bord za žalbe može podržati, izmeniti ili staviti van snage svaku odluku NKM-a,  postupajući prema žalbi protiv određene odluke.

 

Kandidati za člana Borda  moraju ispuniti sledeće uslove:

 

 • Mora biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu; 
 • Da imaju minimum  univerzitetsku diplomu iz oblasti prava;
 • Da imaju položen pravosudni ispit;
 • Da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti  advokature, sudstva, uprave, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;
 • Da su eminentne ličnosti visokog karaktera, morala, integriteta, nepristrasni  i dokazano privrženi    administriranju pravde;
 • Da   nemaju  prepreka u smislu člana 39 Zakona o NKM;

 Kandidati popune i potpišu svoju deklaraciju, da ispunjavaju  sve  uslove saglasnosti  u skladu  sa članom 39. Zakona o nezavisnoj Komisiji za medije. Deklaracija se može preuzeti: Ovde .

 

Članovi Odbora za žalbe imenuju  se trogodišnjim mandatom    uz mogućnost reizbora za samo još jedan mandat. 

 

Uz aplikaciji trebaju se  priložiti sledeća propratna dokumenta:

 • Curriculum Vitae (CV -  autbiografija);
 • Dokaz o školskom i stručnom obrazovanju (diplome iz  stranih univerziteta  moraju biti  nostrifikovane  od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju);
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;
 • Dokaz o radnom iskustvu (prilaže i izveštaj  od Trusta penzijske štednje);
 • Popunjenu i potpisanu  deklaraciju; i
 • Certifikat  da kandidat nije pod istragom (ne starije od 6. meseci).

 

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 15 jun 2022. godine u 16.00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

 

1 Qershor 2022

K O N K U R S - Za izbor dva (2) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, iz ne albanske zajednice

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština Republike Kosova, na osnovu člana 10, Zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova ponovo raspisuje:

 

K O N K U R S

 

Za izbor dva (2) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, iz ne albanske zajednice

 

Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor)  je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje poštovanje pravila i načela koja regulišu civilnu službu.

 

Sastav Odbora

 

Odbor se sastoji od (7) članova, koje bira Skupština Republike Kosova.

Od toga,najmanje (2) člana biraju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) člana treba da budu ženskog pola.

 

 

Funkcije Odbora:

 

 • Nadgleda primenu pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi.
 • Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika i kandidata za prijem u civilnu službu.
 • Nadgleda proceduru izbora i odlučuje da li su imenovanja civilnih službenika  visokog upravnog nivoa i upravnog nivoa,odvijane u skladu sa pravilima i načelima zakonodavstva o civilnoj službi;
 • Nadgleda institucije javne administracije, koje su zaposlile civilne službenike u vezi  sprovođenja  pravila i načela zakonodavstva  o civilnoj službi;

 

Kandidati koji apliciraju za izbor člana Odbora, mora da budu kvalifikovani i da ispunjavaju sledeće  kriterijume:

 

 • Da je državljanin Republike Kosova,
 • Da je diplomirani pravnik, prema važećem zakonodavstvu, koje je na snazi;
 • Da poseduje najmanje deset (10) godina stručnog  radnog iskustva, od kojih najmanje pet (5) godina rada u civilnoj službi,
 • Da je završio pravosudni ispit;
 • Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,
 • Da nije kažnjavan pravosnažnom odlukom za počinjeno namerno krivično delo;
 • Da prema njemu nije konačnom odlukom preduzeta disciplinska mera udaljavanja iz civilne službe.

 

Mandat članova Odbora

 • Članovi odbora se imenuju za sedmogodišnji (7) mandat, bez  mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat,
 • Član odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu državnu  funkciju,da bude član političke partije ili da učestvuje u političkim aktivnostima.

 

Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta

 

 • Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,
 • Motivaciono pismo,
 • CurriculumVitae (CV-autobiografija),
 • Dokaz da je  državljanin Republike Kosova.
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Dokaz da nije kažnjavan za  krivično delo.

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 20 jun 2022. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.