Skupština Republike Kosova

ARHIVIRANI OGLASI

26 Mars 2024

POZIV ZA ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

DOKUMENT APLIKACIJE

Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu (u daljem tekstu: komisija), na osnovu člana 30.2 Poslovnika Skupštine, u skladu sa članom 4. i 5. Uputstvo za upravljanje budžetom parlamentarnih komisija Skupština Republike Kosovo, kao i preporukom radne grupe za nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim preduzećima (u daljem tekstu: radna grupa), od 26.3.2024, donela je sledeći:

 

POZIV ZA ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

 

Pozivaju se svi stručnjaci iz oblasti ekonomije, pravosuđa, revizije, javnih finansija, po mogućnosti sa iskustvom u javnim preduzećima, da se prijave za angažovanje u svojstvu eksperta  za radnu grupu za nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim preduzećima.

 

Angažovani stručnjak će raditi sa radnom grupom u njenim aktivnostima i izradi analiza i konačnog izveštaja sa preporukama i biće nadoknađeni na osnovu Uputstva  za upravljanje budžetom parlamentarnih komisija Skupštine Republike Kosovo..

 

Kako se prijaviti?

 

Da biste izrazili svoje interesovanje, treba da nam pošaljete:

   • Detaljnu biografiju, sa naglaskom na vaše obaveze u relevantnoj oblasti primene

   • Dokaz o radnom iskustvu;

   • Izražavanje interesa koji opisuje kako će angažman ispuniti kriterijume odabira.

 

Sva dokumenta moraju biti poslata putem e-maila na adresu [email protected] kao i fizička dostava na adresu: Skupština Republike Kosovo, ul. Majka Tereza“ 10000 Priština, sa zvanjem „Stručnjak za radnu grupu za nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim preduzećima“, najkasnije do 2. aprila 2024. godine u 16.00 časova.

29 Janar 2024

POZIV ZA ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

DOKUMENT APLIKACIJE

Parlamentarna istražna komisija u vezi sa procedurama za snabdevanje i upravljanje državnim rezervama, mogućim zloupotrebama državnim rezervama kroz kvalifikaciju postupka kao državne tajne za tu vrstu snabdevanja, formirana od strane Skupštine Republike Kosovo, na plenarnoj sednici održanoj 21. septembra 2023. godine, Odlukom br. 08-V-609, kao i na osnovu člana 17. stav 5. Pravilnika br. 08-Rr-005 unutrašnjeg za organizaciju i funkcionisanje administracije Skupštine Republike Kosovo, na sednici održanoj 29.01.2024. godine, odlučila je da predstavi ovaj:

 

POZIV ZA ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

 

Na osnovu člana 21. Zakona br. 03/L-176 o parlamentarnoj istrazi, pozivaju se svi stručnjaci iz oblasti prava, nabavki i javnih finansija da se prijave za angažovanje kao stručnjaci u Parlamentarnoj istražnoj komisiji u vezi sa procedurama za snabdevanje i upravljanje državnim rezervama, mogućim zloupotrebama državnim rezervama kroz kvalifikaciju postupka kao državne tajne za tu vrstu snabdevanja.

 

Angažovanje stručnjaka vršiće se od članova komisije, pri čemu će za svaku od navedenih oblasti biti angažovan po jedan (1) stručnjak, ukupno tri (3) stručnjaka. Komisija poziva sve zainteresovane sa relevantnim kvalifikacijama i dokazanim iskustvom da iskažu interesovanje za prijavu. 

 

Angažovani stručnjak/inja radiće na izradi veštačenja, gde će za jedno (1) veštačenje biti nadoknađeno u iznosu od 1.000,00 evra. Stručnjaci biće angažovani zajedno sa timom Komisije, pa se pozivaju svi zainteresovani sa relevantnim kvalifikacijama i dokazanim iskustvom da iskažu interesovanje za prijavu za izradu konačnog izveštaja ove Komisije.

 

Kako se prijaviti?

Da biste izrazili svoje interesovanje, treba da nam pošaljete:

 • Detaljnu biografiju, sa naglaskom na vaše angažovanje u relevantnoj oblasti primene
 • Dokazi o sličnim iskustvima
 • Izražavanje interesa koji opisuje kako će angažovanje ispuniti kriterijume odabira.

Sva dokumenta moraju biti poslata putem elektronskom poštom na adresu [email protected] kao i fizička dostava na adresu: Skupština Republike Kosovo, ul. Nënë Tereza“ 10000 Priština, sa zvanjem „Stručnjak za parlamentarnu istražnu komisiju u vezi sa procedurama za snabdevanje i upravljanje državnim rezervama, mogućim zloupotrebama državnim rezervama kroz kvalifikaciju postupka kao državne tajne za tu vrstu snabdevanja “, najkasnije do 02. februara 2024. godine u 16:00 časova.

 

8 Dhjetor 2023

K O N K U R S - Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog Saveta Kosova, predstavnika civilnog društva

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština Republike Kosovo raspisuje:

 

K O N K U R S

Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog Saveta Kosova, predstavnika civilnog društva

 

Shodno članovima 9. i 10. Zakona 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova i u cilju ispunjenja zakonske obaveze da se izabere član Tužilačkog saveta Kosova, Skupština objavljuje konkurs za popunu radnog mesta:

 

Jedan (1) član/ica, predstavnik/ica civilnog društva.

 

 1. Kandidat za člana Tužilačkog saveta Kosova, treba da ispuni sledeće uslove:

 

1. Da bude državljanin i stanovnik Republike Kosovo;

2. Da ima visoku stručnu spremu u oblasti pravde;

3. Da poseduje znanje iz oblasti ljudskih prava;

4. Da ima radno iskustvo u pravnim pitanjima najmanje pet (5) godina;

5. Da imaju podršku najmanje pet (5) organizacija civilnog društva na polju pravde;

6. Da nije osuđen za krivično delo.

II.  Civilno društvo u spisku kandidata nominovanih za člana mora priložiti i dokumente koji dokazuju da kandidat ispunjava uslove predstavljene u ovom javnom oglasu.

 

III.  Skupština Kosova podstiče civilno društvo, kada podnosi predloge za člana TSK-a, da uzme u obzir multietnički sastav Republike Kosovo i prihvaćene principe rodne ravnopravnosti.

 

Aplikaciji se treba priložiti i sledeći prateći dokumenti:

 • Biografija  (Curriculum vitae);
 • Potvrda o školskoj i profesionalnoj pripremi (diplome univerziteta u inostranstvu mora nostrifikovati Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije);
 • Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
 •  Dokaz o radnom iskustvu;
 • Dokaz da nije osuđen za krivično delo.

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 27.12.2023. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija za upravljanje ljudskim resursima, N-217).

 

Aplikaciju možete uzeti u:

 

Štampanoj  formi: na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosovo, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskoj formi: internet–stranica Skupštine Republike Kosovo - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  do 16.00 časova, na brojeve telefona: 038 200-10411, 038 200-10410 dhe  044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz zahtevana dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

30 Tetor 2023

KONKURS Za izbor parlamentarnog poverenika za Snage bezbednosti

DOKUMENT APLIKACIJE

Shodno članu 15(2) Zakona br. 08/L-133 o parlamentarnom povereniku za bezbednosne snage Skupština Republike Kosovo, raspisuje:

 

 

KONKURS

 

Za izbor parlamentarnog poverenika za Snage bezbednosti

                                                                                              

 

 

Funkcija Poverenika:

 

Parlamentarni poverenik za Kosovske bezbednosne snage ima za misiju jačanje parlamentarne kontrole, vladavine prava i zaštitu ljudskih prava i sloboda vojnog osoblja u Kosovskim bezbednosnim snagama.

Poverenika bira tajnim glasanjem Skupština Kosova, većinom glasova prisutnih i koji glasaju poslanika Skupštine, a njegov mandat traje pet (5.) godina bez prava ponovnog izbora.

 

Kriterijumi za izbor:

 

1. Kandidati koji konkurišu za funkciju Poverenika moraju ispunjavati sledeće kriterijume:

 

1.1. Da su državljani Republike Kosovo;

1.2. Da imaju fakultetsku diplomu;

1.3. Da imaju najmanje osam (8.) godina profesionalnog radnog iskustva, od kojih najmanje pet (5.) godina iskustva na rukovodećim pozicijama;

1.4. Da nisu pravosnažno osuđivani za krivično delo;

1.5. Da imaju visok moralni i profesionalni integritet;

1.6. Da nisu otpušteni sa rada uz disciplinsku meru;

 

2. Kandidati koji konkurišu za komesara KBS-a podležu procesu verifikacije bezbednosne provere pre nego što budu poslati u skupštinu na glasanje.

 

3. Kandidati koji odbiju da podlegnu procesu verifikacije bezbednosne provere isključuju se iz konkursa.

 

 

 

 

 

 

 

Uz prijavu moraju biti priložena sledeća prateća dokumenta:

 

 • Dokaz o školskoj i stručnoj spremi; (diplome sa univerziteta iz inostranstva moraju biti nostrifikovane u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije);
 • Motivaciono pismo;
 • Biografija (CV);
 • Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
 • Dokaz o radnom iskustvu (priložiti izveštaj Penzionog fonda);
 • Dokaz da pravosnažnom sudskom odlukom nije osuđivan za krivično delo.

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 13. novembra 2023. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija za upravljanje ljudskim resursima, N-217).

 

Aplikaciju možete uzeti u:

 

Štampanoj  formi: na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosovo, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskoj formi: internet–stranica Skupštine Republike Kosovo - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  do 16.00 časova, na brojeve telefona: 038 200-10411, 038 200-10410 dhe  044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz zahtevana dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.