Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Nacrti zakona

173 Predlozi zakona
Nacrt-poslovnik Skupštine Republike Kosovo

Predlagač: Parlamentarna komisija

Nacrt zakon br.08/L-125 o javnoj svojini

Predlagač: Vlada

Nacrt Građanskog Zakonika Republike Kosovo br.08/L-124

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-123 o izmeni i dopuni zakona koji se odnosi na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti izvršne agencije

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-122 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L-122 i Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

163 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-073
Zakon br.08/L-073 o ratifikaciji razmene diplomatskih nota u vezi sa pomoći pružanom u formu grantova prema zakonu o stranoj pomoći iz 1961. godine i zakonu za kontrolu prodaje oružja između Republike Kosova i Sjedinjenih Američkih Država
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-069
Zakon br.08/L-069 o ratifikuji Sporazuma između Republike Kosovo koju zastupa Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Vlade Švajcarske koju predstavlja Savezno Ministarstvo Spoljnih Poslova putem Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju o programu Integrisano Upravljanje Vodnim Resursima na Kosovu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-068
Zakon br.08/L-068 o ratifikaciji -Amandman br.1 finansijskog Sporazuma za IPA 2016 između Republika Kosova i Evropske Unije
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-067
Zakon br.08/L-067 o inspekcijama
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-066
Zakon br.08/L-066 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2022 godinu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon