Skupština Republike Kosova

Predlozi zakona

Nacrti zakona

147 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-195 o ratifikaciji Sporazuma između Ministarstva Odbrane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Severne Irske i Ministarstva Odbrane, u ime Vlade Republike Kosova u vezi sa priključivanjem osoblja Kosovskih Bezbednosnih Snaga u pešadijsku četu Roulment na Folklandskim Ostrvima

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-186 o pravilima drumskog saobraćaja

Predlagač: 6+ poslanika

Nacrt zakon br.08/L-185 o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja

Predlagač: 6+ poslanika

Nacrt zakon br.08/L-194 o centralnom sistem krivične evidencije Kosova

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2023 godinu

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

259 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-174
Zakon br.08/L-174 o ratifikaciji Fnansijskog Sporazuma između Republika Kosova i Evropske Unije za program IPA 2021
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-171
Zakon br.08/L-171 za ratifikaciju Sporazuma o sufinansiranju projekta Park za Inovacije i Obuku Prizren (PIO), između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Savezne Republike Nemačke koju predstavlja GIZ
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-170
Zakon br.08/L-170 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova, koju zastupa Ministarstvo Finansija Rada i Transfera i Evropske Unije o učešću Kosova u –CARINA- program Evropske Unije za saradnju u oblasti carina
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-169
Zakon br.08/L-169 o ratifikciji Sporazuma između Republike Kosovo, koju zastupa Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropske Unije o učešću Kosova u –FISCALIS- program Evropske Unije za saradnju u oblasti oporezivanja
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-165
Zakon br.08/L-165 o ratifikaciji Odluke br. 1/2022 Saveta za Stabilizaciju i Pridruživanje EU-Kosova za izmene i dopune Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju između Evropske Unije i Evropske Zajednice za Atomsku Energiju i Kosova, o izmeni njegovog protokola III koji se odnosi na koncept proizvoda sa poreklom
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon