Skupština Republike Kosova

Predlozi zakona

Nacrti zakona

156 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-223 o ratifikaciji Sporazuma o sufinansiranju stipendija visokog obrazovanja master nivoa između Ministarstva Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacije i Francuske Ambasade u Prištini

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-222 o ratifikaciji sporazuma o kreditu između Republike Kosovo i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj za projekat -solarna toplana prištine

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-221 o potvrđivanju sporazuma o zajmu i projektu između Republike Kosovo, koju predstavlja Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera, KOSTT (Operater Sistema za Prenos i Tržište a. d.) i Frankfurt Am Majni (KFW) za projekat -razvoj energetskog sektora VII – poboljšanje prenosne mreže

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-220 o cenama medicinskih proizvoda

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-219 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-054 o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, lica silovanih tokom rata, civilnih žrtava i njihovih porodica, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-172

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

279 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-217
Zakon br.08/L-217 o ratifikaciji ugovora o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-216
Zakon br.08/L-216 o ratifikaciji ugovora o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-215
Zakon br.08/L-215 o ratifikaciji ugovora o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-213
Zakon br.08/L-213 o izmenama i dopunama Zakona br. 08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2023. godinu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-196
Zakon br.08/L-196 o platama u javnom sektoru
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon