Skupština Republike Kosova

Radna mesta

28 mart 2023

POZIV / JAVNI POZIV za PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG (1) SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVO

Dokument Aplikacije

Na osnovu odluke Posebne komisije za razmatranje kandidata za imenovanje sudija Ustavnog suda, od 23. mart 2023. godine raspisuje se sledeći:                                                                                                         

 

POZIV / JAVNI POZIV

 

za

 

PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG  (1) SUDIJU

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVO

 

Posebna komisija za razmatranje kandidata za imenovanje u Ustavnom sudu, u skladu sa članom 114.1 Ustav Republike Kosovo i članovima  4 i 6  Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom Sudu Republike Kosovo, poziva Skupštinu Republike Kosovo, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužilaca, političke partije, druga relevantna pravna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog (1) sudije Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takođe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.

 

Komisija posebno podstiče žene da se prijave.


Kvalifikacije:

 

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda mora da budu državljani Republike Kosovo; istaknuti pravnici sa odličnom profesionalnom reputacijom, ne kraćom od deset 10 (deset) godina stručnog rada, naročito u oblasti  javnog i ustavnog prava,  dokazanog, između ostalog, putem stručnog rada sudija, tužilaca, advokata, civilnih službenika ili univerzitetskog predavača i drugih značajnih poslova pravne prirode; lica sa odličnom moralnom reputacijom, radno sposobni, koji nisu kažnjavani za krivična dela.

 

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije mora se priložiti sledeća dokumentacija:

 1. Formular nominacije kandidata
 2. Formular deklaracije nominiranog,
 3. Curriculum Vitae (C.V) ( “autobiografija”),
 4. Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže,
 5. Dokaz da je građanin Kosova,
 6. Dokaz o školskoj i stručnoj spremi.
 7. Dokaz o radnom iskustvu
 8. Dokaz da nisu kažnjeni za krivično delo.

 

Nominacije i aplikacije treba da se dostave najkasnije  do 18. aprila 2023. godine u 16.00 časova.

 

Nominacije i aplikacije se lično dostavljaju na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština – ul.”Majke Tereze”, bb. Direkcija  personala, Kancelarija N-217.

 

Aplikacije se mogu uzeti na sledećim mestima:

Formular: pri dotičnoj službi administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova - – www.assembly-kosova.org
 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16.00 časova na br. telefona  038 211-182, 038 211-648, i  044 567-041.

28 mart 2023

Turqisht - KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİNE (1) BİR HAKİM ATAMALARIYLA İLGİLİ ALENİ ÇAĞRI/ DAVET

Dokument Aplikacije

Anayasa Mahkemesi’ne hakimlerin atanması için adaylar listesinin görüşülmesinden sorumlu Özel Komisyon’un 23 mart 2023 tarihli Kararı üzerine 

 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİNE (1) BİR HAKİM ATAMALARIYLA İLGİLİ

 

ALENİ ÇAĞRI/ DAVET

 

Anayasanın 114.1 Maddesi ve Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi hakkında 03/L-121 sayılı Kanunun 4 ve 6. Maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesine Atama Adaylarının Gözden Geçirilmesi Özel Komisyonu, Kosova Cumhuriyeti Meclisi, yargı kurumları, hukuk fakülteleri, Avukatlar Odası, Hakimler ve Savcılar Birliği, siyasi partiler, diğer ilgili tüzel kişiler ve bireyler, Anayasa Mahkemesinin seçimi bir (1) aday için, göstermek için Kosova Cumhuriyeti'nin. Ayrıca, bir kişi bir aday için kendini aday gösterebilir.

 

Komisyon özellikle kadınların başvuruda bulunmalarını teşvik etmektedir.

 

Kalifiyeler:

Anayasa Mahkemesi hakim görevine önerilen adaylar Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olmalı; özellikle kamu ile anayasa hukuğu alanında ve diğerleri arasında hakim, yargıç, avukat, sivil memur ya da üniversite eğitmeni olarak çalışan ve  diğer önemli hukuki işlerle uğraşan en azından on (10) yıllık çalışma görgüsüne ve bununla birlikte mükemmel uzmansal ünvanına sahip ünlü hukukçular olmalı; mükemmel ahlaki ünvanına sahip olmalı ve herhangi bir suçişi için cezalandırılmış olmamalı.

 

Atamalarla ilgili tüm önerilere ve tüm formlara aşağıda saymış olacağımız şu evraklar ilave edilmelidir:

 1. Adayın atanmasına ait form,
 2. Atanan kişinin demeçte bulunmasıyla ilgili form,
 3. Curriculum Vitae (C.V) (özgeçmiş),
 4. Adayın önerildiği örgüt ya da kurum tarafından motivasyon belgesi,
 5. Kosova vatandaşı olduğuna dair delil,
 6. Öğretim ile uzmansal hazırlığına ait delil,
 7. Çalışma görgüsüne ait delil.
 8. Herhangi bir suç işi için cezalandırılmış olmadığına dair delil.

                                                       

Atamalar ile formlar en geç 18 Nisan 2023 tarihine ve saat 16:00’ya kadar gönderilmelidir.

 

Atamalar ile formlar şahsen şu adrese gönderilmelidir:

Kosova Cumhuriyeti Meclis Binası, Priştine, “Nëna Tereza” caddesi No’suz, Personel hizmeti, Daire N-217.

 

Formlar şu yerlerden alınabilir:

Basılı şekli: Kosova Cumhuriyeti Meclisinin ilgili idari hizmetinde ya da elektronik şekli: Kosova Cumuhuriyeti Meclisinin www.assembly-kosova.org web sayfasında.

 

Konuyla ilgili diğer ek bilgiler her iş günü saat 16:00’ya kadar şu telefon numaralarından alınabilir: 038 211-182, 038 211-648, ve 044 567-041.

28 mart 2023

Boshnjakisht - POZIV / JAVNI POZIV za PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG (1) SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Dokument Aplikacije

Na osnovu odluke Posebne komisije za razmatranje kandidata za imenovanje sudija Ustavnog suda, od 23. marta 2023. godine raspisuje se sledeći: 

 

POZIV / JAVNI POZIV

 

za

 

PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG (1) SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

 

Posebna komisija za razmatranje kandidata za imenovanje u Ustavnom sudu, u skladu članom 114.1 Ustav Republike Kosovo i članovima  4 i 6  Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom Sudu Republike Kosovo, poziva Skupštinu Republike Kosovo, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, političke partije, druga relevantna pravna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog  (1) sudiju Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takođe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.

 

Komisija posebno podstiče žene da se prijave.

 

Kvalifikacije:

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda moraju biti državljani Republike Kosovo; istaknuti pravnici odličnog profesionalnog ugleda, sa najmanje deset (10) godina radnog iskustva, posebno iz oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, između ostalog,  kroz profesionalni rad, kao: sudije, tužitelji, odvjetnici, civilni službenici ili sveučilišni predavači, te druge značajne poslova pravne prirode; osobe odličnog moralnog ugleda sa punom radnom sposobnošću,  koji nisu bili kažnjavani za neko krivično djelo.

 

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije moraju se priložiti dokumenta u nastavku , i to:

 1. Obrazac za nominiranje kandidata
 2. Obrazac deklaracije nominiranog
 3. Curriculum Vitae (C.V) (“autobiografija”);
 4. Pismo motivacije / preporuka predlagača - organizacije / ustanove;
 5. Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
 6. Dokaz o školskoj stručnoj spremi.
 7. Dokaz o radnom iskustvu.
 8. Dokaz da nisu kažnjeni za krivično delo.

 

Nominacije i aplikacije dostaviti najkasnije do 18. aprila 2023. godine, u 16:00 sati.

 

Nominacije i aplikacije dostaviti osobno na adresi:

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština, ul. ”Majke Tereze”, bb. Direkcija personala, soba br. N-217.

 

Aplikacije se mogu dobiti na sledećim mjestima:

Štampani obrazac: u dotičnoj službi Administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova: www.assembly-kosova.org
 

Ostale dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana, do 16:00 sati, na telefonima: 038 211-182, 038 211-648, i  044 567-041.

 

 

 

 

Poseti arhivirane oglase.