Skupština Republike Kosova

Opšta direkcija za administraciju

Emrush Haxhiu

Opšti direktor

Opšta direkcija administracije, njenim organizacionim jedinicama, pruža stručno-administrativnu i tehničku podršku i pomoć Skupštini

Opšta direkcija administracije se sastoji od sledećih organizacionih jedinica:
a. Direkcija za budžet i isplate
b. Direkcija informativne tehnologije, (IT)
c. Direkcija tehničkih službi
d. Direkcija personala
e. Direkcija jezičkih službi

Tel: 038 200 10 400
Mob: 044 114 546
Email: [email protected]
 

Asistent: Saranda Leka
Tel: 038 200 10 402
Email: [email protected]