Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-260 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024

31.10.2023
Propozuesi: Qeveria
01.11.2023
Shpërndarja e projektligjit
16.11.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
14.12.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
14.12.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
29.12.2023
Shpallja e ligjit