Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-257 pёr administrimin e procedurave tatimore

02.10.2023
Propozuesi: Qeveria
09.11.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
14.12.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
14.12.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
14.12.2023
Shpallja e ligjit