Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-255 për shërbime sociale dhe familjare

15.09.2023
Propozuesi: Qeveria
10.10.2023
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
19.10.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
14.12.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
14.12.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
28.12.2023
Shpallja e ligjit