Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-252 për ratifikimin e Marrëveshjes në mes Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, për projektin mbështetja për zhvillimin e qëndrueshëm te sektorit të bujqësisë në zonat rurale përmes diversifikimit të aktiviteteve

11.08.2023
Propozuesi: Qeveria
26.09.2023
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
23.11.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
23.11.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
06.12.2023
Shpallja e ligjit