Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Planifikim Hapësinor

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Planifikim Hapësinor, është Komision funksional. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me bujqësinë, me pylltarinë, me zhvillimin rural, me mjedisin dhe me planifikimin hapësinor.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

(Nuk ka staf mbështetës)

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)