Zakoni po imenu

2011/04-L-093Download (PDF)

Zakon o Bankama, Mikrofinansijskim Institucijama i Nebankarskim Finansijskim Institucijama

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 30.04.2012 godine

Ustavni Sud Republike Kosova Presudom Br. КО97/12 od 12 aprila 2013 god. doneo odluku da se èlanci 90, 95 (1,6), 110, 111 i 116 Zakona o Bankama, Mikrofinansijske Institucije i Nebankarske Finansijske Institucije, Br. 04/L-093, od 12. aprila 2012 god. su nevažeæi.

Odobreni od Skupštine:
12.04.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
30.04.2012