Zakoni po imenu

2008/03-L-114Download (PDF)

Zakon o porezu na dodanu vrednost

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18. 12. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-080-2008, dana 30.12.2008.

Odobreni od Skupštine:
18.12.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
30.12.2008