Zakoni po imenu

2004/35Download (PDF)

Zakon o igarama na sreæu

Ovaj Zakon odreðuje i ureðuje uslove, naèin i subjekte koji organizuju i sprovode igre na sreæu, vrste igara na sreæu, osnovne principe pravila za rasporeðivanje prihoda od igara na sreæu, osnivanje, pravni položaj, regulisanje i upravljanje lutrijom Kosova, nadknadu za obavljanje igara na sreæu, nadzor, kazne za prekršaje kao ostala važna pitanja za igre na sreæu na Kosovu.

Odobreni od Skupštine:
08.09.2004
Objavljen od SPGS:
03.02.2005