Zakoni po imenu

05/L-078Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.03/L-019 o profesionalnom osposobljavanju, ponovnom osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa ograniæenim sposobnostima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 05.08.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-036-2016, Dana 23.08.2016

Odobreni od Skupštine:
05.08.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.08.2016