Zakoni po imenu

05/L-039Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04/L-029 o patentima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.07.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-024-2015, Dana 17.08.2015

Odobreni od Skupštine:
31.07.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.08.2015