Zakoni po imenu

04/L-247Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 04-L-061 o prodaji stanova za koje postoji stanarsko pravo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 27.03.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-015-2014, Dana 14.04.2014

Odobreni od Skupštine:
27.03.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2014