Zakoni po imenu

2012/04-L-168Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 04-L-101 o penzijskim fondovima Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 12.03.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-07-2013, Dana 26.03.2013

Odobreni od Skupštine:
12.03.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.03.2013