Zakoni po imenu

2012/04-L-140Download (PDF)

Zakon o proširenim nadležnostima za konfiskaciju imovine steèene vršenjem kriviènih dela

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.02.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-02-2013, Dana 26.02.2013

Odobreni od Skupštine:
11.02.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.02.2013