Transkripti

  Plenarna sednica

  Petak, 12.04.2019 10:00
  Dnevni red

  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,
  2. Vreme za parlamentarna pitanja,
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
  4. Razmatranje Predlog amandmana br. 26. Ustava Republike Kosovo, predložen od 80. Poslanika Skupštine,
  5. Glasanje u načelu N/zakona o zaštiti vrednosti borbe OVK-a,
  6. Razmatranje Predlog -programa rada Skupštine Republike Kosovo za 2019. godinu,
  7. Drugo razmatranje N/zakona br.06/L-081 o pristupu javnim dokumentima,
  8. Interpelacija Ministra za rad i socijalna pitanja Skender Reçica, na zahtev poslanika Faton Topalli, podržan od 11 poslanika PG PSD, u vezi smrti i povreda radnika na radnim mestima,
  9. Parlamentarna debata, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, podržan od 9. (devet) poslanika- potpisnika za održavanje parlamentarne rasprave o pravima penzionera platiša doprinosa,
  10. Parlamentarna debata, na zahtev poslanika Faton Topalli o neizvršenju Presude Ustavnog suda Republike Kosovo, br. KI 08/09, od 17. decembra 2010. godine, Odluke Skupštine Republike Kosovo , br. 04-V-799, od 19. marta 2014. godine, Odluke Vlade Republike Kosovo, br. 08/186, od 29. aprila 2014. godine koji je stupio na snagu 12. marta 2014 i dva (2) uputstva Posebnog veća Vrhovnog suda Republike Kosovo br. C-V-14-4099 i br. C-V-14-4332, od 13. juna 2014. godine,
  11. Parlamentarna debata, na zahtev poslanika Korab Sejdiu o hitnoj potrebi uspostavljanja ekonomskih sankcija (uključujući embargo) i političkih sankcija protiv Srbije, kao mera reciprociteta,
  12. Parlamentarna debata u vezi zahteva poslanika Ismajl Kurteshi, uz podršku 7 poslanika PG - LVV u vezi odgovornosti Vlade Kosova i odgovornih institucija o organizovanju pred univerzitetskog obrazovanja na Kosovu,
  13. Izveštaj Parlamentarne istražne komisije u vezi sa troškovima za lobiranje od strane Predsednika i Vlade Republike Kosova,
  14. Izbor članova borda Javnog preduzeća operator sistema, transmisije i tržišta -"KOSTT" Sh.A.,
  15. Zahtev Parlamentarne Anketne Komisije vezano za troškove lobiranja od strane Predsedništva i Vlade Republike Kosova, za nadoknadu članova ove Komisije,
  16. Predlog PG SL za imenovanje drugog zamenika predsednika ad hoc komisije za izradu Zakonika o regulisanju i menadžiranju penzija i beneficija socijalnog osiguranja,
  17. Razmatranje zahteva parlamentarne istražne Komisije u vezi situacije u PTK i Vala, za produžetak mandata i imenovanje zamenika predsedavajućeg ove istražne Komisije.

  Transkript