Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 11.12.2018 14:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 16. i 23.10.2018. godine;
3. Razmatranje budžetskih zahteva institucija/agencija koje spadaju u okvir Komisije za zakonodavstvo za 2019. godinu;
4. Razmatranje Predlog-odluke Vlade Kosova sa kandidatima za direktora i zamenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine;
5. Razmatranje izveštaja glavnih komisija o Nacrtu zakona br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova;
6. Razmatranje zahteva SGP ,, HOXHA'' o tumačenju zakonske odredbe člana 22. I 23. Zakona o izgradnji;
7. Razno.

 

Zapisnik