Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Utorak, 04.12.2018 17:00

Dnevni red


I. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 13. septembra, 18. 31. oktobar, 2, 7 i 23 novembar 2018. god:

 

1. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova,

2. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,

3. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,

4. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-036 o zvaničnim statistikama Republike Kosova,

5. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-132 o vozilima,

6. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-063 o železnicama Kosova,

7. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-038 o poštanskim uslugama,

8. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,

9. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,

10. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,

11. Glasanje za imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,

12. Glasanje za razrešenje g. Shqiprim Pula sa funkcije člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,

13. Glasanje Predlog - rezolucije sa parlamentarne debate o dijalogu sa Srbijom,

14. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju "razmene teritorija" ili "korigovanja granica" u dijalogu između Kosova i Srbije,

15. Glasanje za Imenovanje predsedavajućeg Odbora Kancelarije regulatora energije,

16. Glasanje Godišnjeg izveštaja o reviziji godišnjih finansijskih pregleda Autobuske stanice u Prištini za 2017. godinu,

17. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,

18. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,

19. Glasanje Godišnjeg izveštaja Nezavisne Komisije za medije za 2017. godinu,

20. Glasanje preporuka Komisije za nadgledanje javnih finansija u vezi Godišnjeg izveštaja revizije za 2017.godinu,

21. Glasanje za formiranje Parlamentarne anketne komisije o stanju u PTK i Vala,

22. Glasanje predsedavajućeg u Komisiji za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju, na zahtev PG SDS-a.

 

 

II. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 23 novembar 2018. god:

 

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Drugo razmatranje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova,

4. Interpelacija Ministra za rad i socijalna pitanja Skender Recica, na zahtev poslanika Faton Topalli, podržan od 11 poslanika PG PSD, u vezi smrti i povreda radnika na radnim mestima,

5. Glasanje u načelu Nacrta zakona o peticijama,

6. Glasanje u načelu Nacrta zakona za zaštiti od buke,

7. Glasanje u načelu Nacrta zakona o uspostavljanju nacionalne infrastrukture za prostornu informaciju u Republici Kosovo,

8. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine,

9. Formiranje ad hoc Komisije za izbor kandidata za 4 (četiri) člana Nezavisnog nadzornog saveta civilne službe Kosova,

10. Izbor (1) jednog člana Odbora Radio Televizije Kosova.