Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 06.11.2018 13:00 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 19.9.2018. godine;
3. Glasanje u načelu Nacrt zakona br.06/L-110 o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-010 o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine,
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/krivičnog zakonika Republike Kosova br.06/L-074;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona be.06/L-057 o diciplinskoj odgovornosti sudija I tužioca;
6. Razmatranje Izveštaja glavnih komisija na N/zakona o izenama I dopunama zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku br.06/L-007 I N/zakona o izmenama I dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu br.06/L-008.
7. Razno.

 

 

Zapisnik