Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 18.07.2018 11:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranje N/zakona br.06/L-049 o naučnoj inovaciji, i transferu znanja i tehnologiju, sa amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-035 o hidrometeorološkim delatnostima, sa amandamnima Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje,
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-059 o memorijalnom kompleksu,, Adem Jashari'' u Prekaze, sa amandmanima Komisije za poljoprivrdeu, šumarstvo, životnu sredinu, prostorno planiranje i ruralni razvoj,
5. Razmatranje N/zakona br.06/L-058 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova, sa amandmanima Komisije za javnu upravu, lokalnu samupravu i medije,
6. Razmatranje N/zakona br.06/L-022 o socijalnim preduzećima, sa amandmanima Komisije za zdravstvo i socijalno staranje,
7. Razmatranje Godišnjeg izveštaja rada Fonda penzijskih štednji Kosova, za 2017. godinu,
8. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Radiotelevizije Kosova, za 2017.godinu, i
9. Razno.

 

Zapisnik