Vesti

Javna rasprava u vezi nagledanja Zakona br. 05/L 021 o zaštiti od diskriminacije

Petak, 06.07.2018
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije kojom je predsedavala gospodja Luljeta Veselaj-Gutaj, članica Komisije, održao je danas Javnu raspravu u vezi nagledavanja Zakona br. 05/L 021 o zaštiti od diskriminacije.

Na pomenutoj Javnoj raspravi pored članova Komisije, učestvovali su i predstavnici Vlade Kosova na čelu sa Jahja Lukom političkim savetnikom predsednika Vlade Kosova, predstavnici Kancelarije za dobro upravljanje pri Kancelariji predsednika Vlade Kosova, ministarstva za Administriranje lokalne uprave, Instituta Narodnog advokata Kosova, Agencije za ravnopravnost polova, predstavnici Kancelarija za ljudska prava, ravnopravnost polova i za odbranu od diskriminacije iz opština, Djakovica, Mitrovica i Glogovac, kao i predstavnici HENDIKOS-a i KDI-a.

Na ovoj Javnoj raspravi govoreći o nagledavnaju Zakona br. 05/L 021 o zaštiti od diskriminacije predsedavajuča ove Javne rasprave gospodja Veselaj-Gutaj je napomenula da su članovi Radne grupe ove Komisije u okviru svoga mandata a i u okviru nagledavanja ovog Zakona posetili mnoge institucije kako centralne tako i lokalne i da su na terenu naišli na mnogobrojne teškoče u implementaciji ovog Zakona. Tako da bi trebalo ubuduče što više učiniti na terenu nebili se ovo stanje na bolje pokrenulo to jest da se u praksi daju što veće i plodotvorniji rezultati.

U nastavku gore pomenute Javne rasprave učesnici su nabrojali mnogo poteškoče koji se i sami suočavaju na terenu u imlementaciji Zakona br. 05/L 021 o zaštiti od diskriminacije i da bi trebalo da se kako u centralnom a naročito u lokalnom nivou poveča broj službenika koji će prvenstveno na terenu da nagledava implementaciju gore navodenog Zakona.

Na kraju pomenute Javne rasprave članovi Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije su se složili da će uzeti u obzir sva mišljenja i sugestije iz ove Javne rasprave nebili implementacija ovog Zakona u praksi pokazao što veće i plodotvornije rezultate.

 

 

Javna rasprava u vezi nagledanja Zakona br. 05/L 021 o zaštiti od diskriminacije