Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Utorak, 16.01.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 14.11.2017;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja rada Komisije za 2017.godinu;
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-004 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosova;
5. Razmatranje Izvešzaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-019 o standardizaciji;
6. Zamena člana u Komisiji za naknadu žrtava zločina;
7. Određivanje javnih rasprava o N/zakona: br.05/L-145 o izmenama i dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu na Kosovu, N/zakona br.06/L-010 o beležništvu i N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku;
8. Razno.

 

 • Sreda, 20.12.2017 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona o
budžetu Republike Kosova;
3. Razno.

 

 • Utorak, 12.12.2017 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 17.10.2017, 24.10.2017,01.11.2017 i 08.11.2017 godine;
3. Razmatranje predloga Pravnog fakulteta o izboru člana Tužilačkog veća Kosova;
4. Razmatranje budžetskih zahteva institucije i agencije koja su u delokrugu Komisije za zakonodavstvo;
5. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-011 o sprečavanju konflikta ibnteresa u obavljanju javne funkcije;
6. Razmatranje u načelu Nacrt- kodeksa pravde za maloletnike;
7. Razmatranje zahteva Udruženja mlinara Kosova (UMK);
8. Formiranje radnih grupa za N/zakona br.06/L-010 o beležništvu, N/zakona br.06/L-009 o posređivanju, N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku,N/zakoan o izmenama i dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu na Kosovu i N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosova;
9. Razno.

 

 • Utorak, 05.12.2017 13:00
 • Javna debata Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

Javna rasprava uz učešće ministra pravde gospodina Abelarda Tahirija i direktora Agencije protiv korupcije gospodina Šaipa Havolija

Tema rasprave: "Uspesi, izazovi, i unapređenje borbe protiv korupcije".

 

 • Utorak, 14.11.2017 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija sa ekspertima Projekta pobratimljenja o glavnim politikama I zakonodavnim izazovima koji se odnsoe na proces SSP-a;
3. Razmatranje budžetskih zahteva institucija /agencija koje spadaju u delokrug Komisije za zakonodavstvo;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br. 06/L-010 o beležništvu;
5. Razno.

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: visar.krasniqi@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: mirlinda.kolgeci@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: fatbardha.boletini@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359