Govori Predsednika Skupstine

Intervju predsednika Skupštine, Kadri Veseli, dat Agenciji vesti “Kosovapress”

Predsednik Parlamenta Kosova, Kadri Veseli, koji uèestvuje u inauguracionoj sednici Evro-latinoamerièke Parlamentarne skupštine u Panami, u jednom intervjuu za KosovaPress, rekao je da je njegov cilj izgradnja alternativnih mostova komunikacije, uticaja i saradnje izmeðu Kosova i zemalja ovog dela sveta.

Razmena iskustava u oblasti parlamentarizma i sagledavanje moguænosti saradnje u raznim oblastima ekonomije, politike, umetnosti, sporta i kulture, sa ovim zemljama, od posebnog je znaèaja za g. Veseli. S druge strane, za nova priznavanja državnosti Kosova, on kaže da je zemlja veæ ušla u jednu složeniju fazu procesa priznavanja, buduæi da su iscrpljene zemlje koje su imale predispoziciju da nas priznaju i ostale su samo najteže zemlje. Takoðe, za KosovaPress, predsednik Parlamenta Veseli stavlja do znanja da je Skupština Kosova poèela i angažovanja za èlanstvo u Meðu - parlamentarnu uniju, koja je globalna meðu - parlamentarna unija, u kojoj spadaju 163 parlamenata raznih država sveta.

KosovaPress:Koji je cilj vaše posete koju realizujete u Panami?
Veseli: Moja poseta je realizovana u okviru parlamentarne diplomatije, koja je jedna delatnost koja pridobija sve veæu težinu u meðunarodnim odnosima. Ja prisustvujem inauguracionoj sednici Evro-latinoamerièke Parlamentarne skupštine i takoðe æu posetiti i Latino - Amerièki Parlament, u cilju izgradnje alternativnih mostova komunikacije, uticaja i saradnje izmeðu Kosova i zemalja ovog dela sveta. Posebnu pažnju tokom ovih dana posveæujemo i susretima sa poslanicima iz zemalja koje još uvek nisu priznale Kosovo, jer oni odigravaju znaèajnu ulogu u njihovim zemljama i u odlukama koje donose o pitanjima njihove spoljne politike. Komunikacija i dijalog sa predstavnièkim liènostima iz ovih zemalja su neophodni za promenu klime odnosa izmeðu naših zemalja, kako bi se postepeno stvorili uslovi za osiguravanje i drugih priznavanja države Kosova. Osim toga, imao sam kao objektiv da razgovaram i o razmeni iskustava u oblasti parlamentarizma i za sagledavanje moguænosti saradnje u raznim oblastima ekonomije, politike, umetnosti, sporta i kulture sa ovim zemljama.

KosovaPress: Vi realizujete jednu posetu u jednoj zoni u kojoj ima više zemalja koje ne priznaju Kosovo. Kako protumaèite nizak nivo priznavanja Kosova u zadnjem periodu?
Veseli: Verujem da je Kosovo, zahvaljujuæi dragocenoj podršci prijateljskih zemalja izašlo dosta uspešno u procesu osiguravanja 108 meðunarodnih priznavanja i jednog velikog broja uèlanjenja u znaèajne meðunarodne organizacije, kada se uporeðuje sa pokušajima drugih zemalja koje nisu imale uèlanjenje u OUN-u tokom prošlosti. Slažem se sa aktuelnim orijentacijama naše spoljne politike koja su stavila naglasak na evro-atlantske integracije, ekonomske i javne diplomatije, dijalog sa Beogradom, kao i konsolidaciju odnosa sa našim regionom i zemljama koje nas priznaju. Mora se veæ shvatiti da smo ušli u jednu složeniju fazu procesa priznavanja, buduæi da su iscrpljene zemlje koje su imale pre dispoziciju da nas priznaju i ostale su najteže zemlje. S jedne strane, jedan deo ovih zemalja su izvršile geostrateški izbor, koji je u suprotnosti sa evro-atlantskom orijentacijom Kosova i, kao ishod, odbijajuæi da priznaju Kosovo, one se faktièki drže jednog stava prema našem pozicioniranju. S druge strane, mnoge od ovih zemalja imaju izraženih unutrašnjih problema i pogrešno misle da bi, ukoliko bi priznavale Kosovo, ohrabrivale ove probleme. Angažovanja u ovom procesu moraju se konstantno i u buduæe nastaviti, meðutim uporedo s tim, potrebno je da se Kosovo u sferi spoljne politike usredsreðuje i u objektive koji su brže ostvarljivi i opipljivi za graðanina. Konkretno, ja podržavam angažovanja koja se èine za ekonomsku diplomatiju, jer ona æe podstaæi razvoj zemlje i otvoriti nova radna mesta.

KosovaPress: Koliko mislite da æe imati uticaja meðunarodne aktivnosti u okviru parlamentarizma?
Veseli: Nedvosmisleno je da parlamentarna diplomatija ne može zameniti konvencionalna sredstva i pristup diplomatije i nikako nema isti uticaj sa specijalizovanim institucijama u ovoj oblasti, meðutim može imati jednu veliku pomoænu i dopunsku ulogu. Razumljivo je da su tradicionalno parlamenti imali veæu ulogu u spoljnoj politici preko njihovih spoljnih komisija, kontrole koju èine egzekutivi, zakonodavstvu koje usvajaju ili meðunarodne traktate koje ratifikuju. Meðutim, parlamentarci se sve više angažuju i kroz bilateralne i multilateralne susrete. Takoðe, parlamenti imaju sve veæu ulogu u donošenju odluka organizacija i najznaèajniji sluèaj je i Parlament Evropske unije nakon Lisabonskog traktata. Želim da naglasim da moje zalaganje, kao predsednik i predstavnik Skupštine Kosova u meðunarodnim susretima i aktivnostima, na poseban naèin služi komponenti javne diplomatije. Treba imati u vidu da su poslanici akteri koji imaju uticaja i težinu u stvaranju javnog mnjenja odnosnih zemalja i kroz kontakte sa kreatorima javnog mnjenja mogu indirektno promovisati imidž Kosova u svetu.

KosovaPress: Koliko je važan imidž Kosova kada se zna da još uvek nemamo sedište u OUN-u, ostali smo jedini u regionu koji imaju potrebe za vize u Šengen - zoni i još uvek se nalazimo daleko EU-a i NATO-a?
Veseli: Imidž jedne zemlje ima danas sve veæu težinu u sferi meðunarodnih odnosa. Jednim pozitivnim imidžom za Kosovo i odluke preduzete od strane donosioca odluka æe biti pozitivnije za nas i ovi procesi koje vi navodite bi se ubrzali. Takoðe, mi dobro znamo da i kod roba ili usluga, kada jedna kompanija koja nudi iste uživa jedno dobro ime, istoj se poveæavaju prodaja i investicije. Slièno se dogaða i sa reputacijom jedne zemlje. Poboljšajuæi i konsolidirajuæi imidž Kosova po svetu, mi ne samo da æemo smestiti zemlju u jedan bolji položaj u institucionalnom aspektu meðunarodnih odnosa, nego æemo i privoleti neposredne investicije, privlaèiti strane turiste, ali i poveæati kosovske izvoze.

KosovaPress: Nakon ove posete u Evro - Latino-amerièkom Parlamentu (EUROLAT) i Latino-amerièkom (PARLATINO), da li ste predvideli druge aktivnosti parlamentarne diplomatije?
Veseli: Osim zbijene parlamentarne diplomatije unutrašnje politike, ja sam pripremao i jednu pravu meðunarodnu agendu, da u tesnoj saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova što bolje koristimo prostor koji nam se omoguæava od parlamentarizma za interese Kosova. U tom okviru, najpre smo pristupili angažovanjima za uèlanjenje Skupštine Kosova u Meðu-parlamentarnu uniju, koja je jedna globalna Meðu-parlamentarna unija, osnovana još od 1889. godine. Ova organizacija, sa sedištem u Ženevi, jedna je od ranijih i naj znaèajnih foruma u meðunarodnim odnosima, jer u okviru nje danas spadaju 163 parlamenata. Treba imati u vidu da dobar deo meðunarodnih organizacija, kada Kosovo teži èlanstvu, kao suštinski deo donošenja odluka imaju parlamentarne skupštine. Evropska unija ima svoj parlament i tokom moje posete u Panami sam imao moguænost da se sretnem i razgovaram sa evro - parlamentarcima. Takoðe, parlamentarne skupštine, kojima prisustvuju predstavnici zemalja - èlanica, imaju i drugih znaèajnih organizacija koje su objektiv naše zemlje, kao što je NATO, Savet Evrope, OSCE i tako dalje. Parlamentarna diplomatija može da pruža novi put u angažovanjima lobiranja Kosova za èlanstvo. Slièno sa EUROLAT-om i PARLATINO-om, ima zastupnièkih asambleja mnogih parlamenata i u drugim delovima sveta, gde Kosovo ima ogranièeni nivo priznavanja i kontakata. Takve su, na primer, one sa kojima æu ja pokušati da uspostavljam kontakte i organizujem zvaniène posete i u buduæe. /KosovaPress/