Ligjet sipas emrit

2011/04-L-093Shpalo (PDF)

Ligji për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë, 30.04.2012.

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës me Aktgjykimin nr. KO97/12 të datës 12 prill 2013 vendosi që nenet: 90, 95 (1.6), 110, 111 dhe 116 të Ligjit për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, Nr. 04/L-093, të dt. 12 prill 2012, janë të pavlefshme.

U miratua nga Kuvendi:
12.04.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.04.2012