Ligjet sipas emrit

04/L-052Shpalo (PDF)

Ligji për marrëveshjet ndërkombëtare

Shpallur në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë 08.12.2011

U miratua nga Kuvendi:
04.11.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.12.2011