Ligjet sipas emrit

2010/03-L-163Shpalo (PDF)

Ligji për miniera dhe minerale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 22.07.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-042-2010, Datë 09.08.2010

U miratua nga Kuvendi:
22.07.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
09.08.2010