Ligjet sipas emrit

2010/03-L-172Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtën e te dhënave personale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.04.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-020-2010, Datë 13.05.2010.

U miratua nga Kuvendi:
29.04.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.05.2010