Ligjet sipas emrit

2006/02-L41Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen nga zjarri

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/57 të datës 20.12.2006.

U miratua nga Kuvendi:
06.04.2006
U shpall nga PSSP:
20.12.2006