Ligjet sipas emrit

2006/02-L54Shpalo (PDF)

Ligji për Markat Tregtare

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/38 të datës 28.06.2006.

U miratua nga Kuvendi:
23.02.2006
U shpall nga PSSP:
28.06.2006