Ligjet sipas emrit

2005/02-L30Shpalo (PDF)

Ligji për mbeturina

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/31 të datës 05.05.2006.

U miratua nga Kuvendi:
22.07.2005
U shpall nga PSSP:
05.05.2006