Ligjet sipas emrit

2005/02-L18Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen e natyrës

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/22 të datës 24.04.2006.

U miratua nga Kuvendi:
23.03.2005
U shpall nga PSSP:
24.04.2006