Ligjet sipas emrit

05/L-007Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-048 pèr menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i ndryshuar me ligjet 03/L-221, 04/L-116, 04/L-194,.05/L-063

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.03.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-010-2016, Datë 13.04.2016

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.04.2016