Ligjet sipas emrit

2004/13Shpalo (PDF)

Ligji për Materialin Fidanor

Ky Ligj rregullon çështjet që kanë të bëjnë me prodhimin, tregtimin, importin, eksportin, kontrollin si dhe regjistrimin e prodhuesve dhe tregtuesve të materialit fidanor.

U miratua nga Kuvendi:
29.04.2004
U shpall nga PSSP:
28.05.2004