Ligjet sipas emrit

2012/04-L-158Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-163 për minierat dhe mineralet

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.03.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-15-2013, Datë 18.04.2013

U miratua nga Kuvendi:
28.03.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.04.2013