Procesverbalet

  Mbledhja e komisionit

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal
  E Marte, 21.05.2019 12:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.4.2019;
  3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale - KPMM për vitin 2018;
  4. Shqyrtimi i Raportit të Performancës së Ndërmarrjeve Publike Qendrore për vitin 2017;
  5. Votimi i Vendimit të Qeverisë Nr.05/85 datë 22.1.2019 me të cilin autorizohet Komisioni Qeveritar për Privatizimin e Ndërmarrjes Publike "Telekomi i Kosovës" SH.A.;
  6. Të ndryshme.

   

  Procesverbali