Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Hënë, 04.03.2019 10:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.02.2019;
3. Raportimi i znj. Dhurata Hoxha, Ministre e Integrimit Evropian për zbatimin e Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) dhe Agjendës për Reforma Evropiane (ERA);
4. Shqyrtimi i Projektligjin nr.06/L-081 për qasje në dokumente publike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali