Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Marte, 10.07.2018 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 29.06.2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve për raportin vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në sektorin publik në Kosovë për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të përformancës së ZKA-së për vitin 2017 së bashku me PVF- të e audituara;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali