Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 28.03.2018 12:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 14.03.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim;
4. Shqyrtimi i Projektligjeve dhe amendamenteve të komisioneve funksionale;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali