Assembly of the Republic of Kosovo

Meetings of the Assembly Presidium

02:00 17 June 2020

Mbledhja e Kryesisë

Rend dite


1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme e Kryesisë së Kuvendit,

2. Përgatitjet për seancën plenare të radhës,

3. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,

4. Të ndryshme.

11:00 8 June 2020

Mbledhja e Kryesisë

Rendi i dites


1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme e Kryesisë së Kuvendit,
2. Kërkesa e kryeministrit për seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit
3. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,
4. Materialet e proceduara nga Qeveria ne Kuvend, pas miratimit të Mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë së Kosovës, më 25 mars 2020,
5. Të ndryshme.