Assembly of the Republic of Kosovo

Sessions

The Assembly conducts its proceedings according to the agenda proposed by the Presidency in cooperation with the Government, with the Heads of Parliamentary Groups and the Heads of Parliamentary Committees. Plenary sessions of the Assembly are usually held twice a month and the plenary week begins on Thursday. The Presidency of the Assembly determines the date and agenda in which the meetings of the Assembly will take place.

Plenare 07 Gusht 11:00
Agenda
Jashtëzakonshme 30 Korrik 11:00 Transcript
Agenda
1 . Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.07/L-014 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020
2 . Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 07/L-014 o dopuni i izmeni Zakona br.07/L-001 o budžetskim podelama budžeta Republike Kosova za 2020. god.