Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-232 për aderimin në Marrëveshjen për statusin dhe funksionet e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur

28.04.2023
Propozuesi: Qeveria
08.06.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
08.06.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
22.06.2023
Shpallja e ligjit