Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-213 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023

01.02.2023
Propozuesi: Qeveria
01.02.2023
Shpërndarja e projektligjit
09.02.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
09.02.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
09.02.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
28.02.2023
Shpallja e ligjit