Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-196 për pagat në sektorin publik

24.11.2022
Propozuesi: Qeveria
09.12.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
22.12.2022
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
22.12.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
04.01.2023
Shpallja e ligjit