Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-151 për ratifikimin e marrëveshjes për financim të politikave zhvillimore për financa publike dhe rritje të qëndrueshme ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

05.07.2022
Propozuesi: Qeveria
28.07.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
28.07.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
10.08.2022
Shpallja e ligjit