Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-127 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e lehtësirave doganore dhe/ose të kontrollit të hyrjes/dajles së mallrave

28.01.2022
Propozuesi: Qeveria
24.02.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
24.02.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
09.03.2022
Shpallja e ligjit