Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-126 për ratifikimin e Marrëveshjes për sigurime shoqërore në mes të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë

28.01.2022
Propozuesi: Qeveria
24.02.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
24.02.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
09.03.2022
Shpallja e ligjit